กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน Big cleaning Day

กิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดิน Big cleaning Day
วันนี้เวลา 8:00 น เทศบาลตำบลปากปวน โดย นางสาวณิชกานต์ ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน เล็งเห็นความสำคัญ ของการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ให้กับบุคลากร ที่มีจิตอาสา จึงได้จัดกิจกรรมจิตอาสา Big cleaning Day ทำความสะอาด เก็บเศษ ขยะ ข้างถนน ตั้งแต่ เทศบาลตำบลปากปวน จนถึง โรงเรียนบ้านปากปวน ขึ้น ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2566 โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรม ทำความดีเพื่อแผ่นดิน สร้างจิตสำนึกมีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติงานด้วยความซื่อตรงซื่อสัตย์สุจริตรวมถึงมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยม ขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้วยจิตสำนึก ประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่ประชาชน สร้างศรัทธาแก่บุคลากรภาครัฐ รวมถึงหน่วยงานราชการของไทย ที่ใสสะอาด ทั้งการป้องกันและปราบปรามทุจริต มีธรรมาภิบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับ ได้มีความรู้ความเข้าใจและยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและเห็นความสำคัญของพุทธศาสนามีจิตบริการสาธารณะ เสียสละ เพื่อประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง ปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานภาครัฐยุคใหม่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *