ภาพกิจกรรม

โครงการประชาคมเทศบาลตำบลปากปวน ณ ศาลาวัดอุทุมพรพัฒนาราม บ้านบุ่งตาข่าย

โครงการประชาคมเทศบาลตำบลปากปวน ณ ศาลาวัดอุทุมพรพัฒนาราม บ้านบุ่งตาข่าย

วันที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00-21:00 น.

      นางสาวณิชกานต์  ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายอนงค์ พอใจ  ,สมาชิกสภาฯ , ผู้ใหญ่บ้าน ฝ่ายปกครอง อสม. ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่บ้านบุ่งตาข่าย ได้ร่วมรับฟัง,รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเข้าถึง  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนและพัฒนาตำบลต่อไป ในวันนี้

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th