ภาพกิจกรรม

เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน

21  มิถุนายน 2565
ประชุมผู้ปกครอง
นางสาวณิชกานต์  ดวงศรี  นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วย นายทนงสิน  อินทะเลขานุการฯ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้ปกครอง การเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน (On site) ได้มีหนังสืออนุญาตให้เปิดสถานศึกษา ที่ ลย 0032.010/ว3981 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน ชั้น 2

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th