ภาพกิจกรรม

เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันแรก

20 มิถุนายน 2565
นางสาวณิชกานต์  ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน  เข้าตรวจเยี่ยม นักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลปากปวน เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 วันแรก ตามประกาศของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน (On site) ได้มีหนังสืออนุญาตให้เปิดสถานศึกษา ที่ ลย 0032.010/ว3981 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th