ภาพกิจกรรม

โครงการประชาคมเทศบาลตำบลปากปวน ณ ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง

โครงการประชาคมเทศบาลตำบลปากปวน
        ณ ศาลาวัดบ้านกุดโง้ง

วันที่ 16 มิถุนายน 2565 เวลา 18:00-21:00 น

      นางสาวณิชกานต์  ดวงศรี นายกเทศมนตรีตำบลปากปวน พร้อมด้วยคณะบริหาร ,สมาชิกสภาฯ , ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9 ฝ่ายปกครอง ข้าราชการพนักงานเจ้าหน้าที่ ชาวบ้านในพื้นที่ หมู่ 9 บ้านกุดโง้ง ได้ร่วมรับฟัง,รับทราบปัญหา ความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเข้าถึง  ได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ที่เข้าร่วม ประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนและพัฒนาตำบลต่อไป

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th