ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน


ประชาสัมพันธ์
ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลปากปวน (On site) ได้มีหนังสืออนุญาตให้เปิดสถานศึกษา ที่ ลย 0032.010/ว3981 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2565
 
1.แจ้งให้นักเรียนมาเรียนในรูปแบบ on site ตั้งแต่ วันที่ 20 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป
2.สวมหน้ากากอนามัย 100% เว้นระยะห่างทางสังคม
3. ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19)อย่างเคร่งครัด
4. ให้นักเรียนเตรียมของใช้ส่วนตัวมาเพื่อใช้ในโรงเรียน
5. นักเรียนที่สัมผัสใกล้ชิดผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้แจ้งคณะครู
 
พร้อมขอเรียนเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียน ในวันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2565 เพื่อรับฟังนโยบาย โดยพร้อมเพียงกัน

17/06/2022

10

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th