ประกาศ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 2565

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th