การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

13/03/2019

159

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th