การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

22/02/2019

155

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th