การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

26/12/2018

154

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th