การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปี 2560


การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ประจำปี 2560

ก่อสร้างคลองส่งน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัววี สายบ้านนาแก้ง หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย

บำรุงรักษาและปรับปรุงถนนเศรษฐกิจสายหลังสวนรุกขชาติ 100 ปี หมู่ที่ 11 บ้านปากปวน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างวัดป่าแสนสำราญนิวาส หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง

วัสดุก่อสร้างตามโครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ จำนวน 4 หมู่บ้าน หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 6 หมู่ที่ 7 หมู่ที่ 8

ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก จากบ้านตาโต้ง-บ้านแม่แม็ก หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน

โครงการเสริมผวิจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายข้างบ้านนายจอม-สี่แยกบ้านผู้ช่วยพล หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง

โครงการปรับปรุงบำรุงรักษาถนนเพื่อการเกษตรรอบบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย

จ้างซ่อมแซมปั๊มสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านบุ่งตาข่าย หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย

โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง ถนนลำลองบ้านป้าเป้า หมู่ที่ 5 บ้านป้าเป้า

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านครูหอม หมู่ที่ 6 บ้านกกเกลือ

โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายบ้านครูบุษบา-บ้านอาจารย์อรพิน หมู่ที่ 11 บ้านปากปวน

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตไม่เสริมเหล็ก ซอยตรงข้ามโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปากปวน หมู่ที่ 1 บ้านปากปวน

โครงการซ่อมแซมถนนที่ชำรุดภายในเขตเทศบาลตำบาลปากปวนจำนวน 11 จุด

ซ่อมแซมถนนคอนกรีตจากสี่แยกกลางบ้าน-บ้านนายสุรักษ์ หมู่ที่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง ต.ปากปวน

ซ่อมแซมถนนคอนกรีต จากบ้านยายเชิด-หนองกุดโง้ง หมู่ที่ 9 บ้านกุดโง้ง ต.ปากปวน

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยปูทับด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 10

เปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ตามแบบกรมทรัพยากรน้ำหมู่ที่ 2

18/05/2018

638

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th