จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา


 

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
เทศบาลตำบลปากปวน

              ในการบริหารงานของเทศบาลตำบลปากปวน  ใช้หลักธรรมมาภิบาล  คือ  ได้บริหารงานงบประมาณ ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้  และประชาชนมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน  การทำงานโครงการทุกโครงการต้องมีแผนพัฒนาของเทศบาล  สมาชิกพี่น้องประชาชน

หลักธรรมมาภิบาล  6  ประการ

 1. หลักนิติธรรม เทศบาลตำบลปากปวนมีการบริหารคนหรือดำเนินงานถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่กำหนดไว้
  • มีการจัดทำแผนเทศบาลตำบล  ตามวิธีการและขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ
  • มีการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณวิธีการขั้นตอนถูกต้องตามระเบียบ
  • มีการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการและขั้นตอนที่ถูกต้องตามระเบียบ
 2. หลักคุณธรรม เทศบาลตำบลปากปวนบริหารงานหรือตำแหน่งงานด้วยความเป็นธรรมเสมอภาคและเท่าเทียมกัน  มีการจัดสรรโครงการและงบประมาณลงสู่หมู่บ้าน  ด้วยความเป็นธรรม ตามเหตุผลและความจำเป็นลงสู่หมู่บ้านด้วยความเป็นธรรม
 3. หลักความโปร่งใส
 4. หลักการมีส่วนร่วม
 5. หลักความรับผิดชอบ
 6. หลักความคุ้มค่า

 

 

 
-------------
 

 

26/10/2016

900

ดูครั้ง

เทศบาลตําบลปากปวน

ตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 

สำนักปลัด 042810251
กองคลัง    042810250
กองช่าง     042810252

http://www.pakpuan.go.th