ส่วนที่  2

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลปากปวน

***********

  1. สภาพทั่วไป

1.1 ประวัติความเป็นมา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากปวน  ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเป็นเทศบาลตำบล เมื่อวันที่  24  สิงหาคม  2555

1.2 ที่ตั้ง

เทศบาลตำบลปากปวน  ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอวังสะพุง  ห่างจากอำเภอวังสะพุง 6  กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดต่อพื้นที่ต่างๆ ดังนี้

ทิศเหนือ                        จดตำบลนาโป่ง,นาดินดำ              อำเภอเมือง                    จังหวัดเลย

ทิศใต้                            จดตำบลวังสะพุง             อำเภอวังสะพุง               จังหวัดเลย

ทิศตะวันออก                  จดตำบลผาน้อย                           อำเภอวังสะพุง               จังหวัดเลย

ทิศตะวันตก                    จดตำบลเขาหลวง                        อำเภอวังสะพุง               จังหวัดเลย

 

            1.3 เนื้อที่

            ตำบลปากปวน  มีพื้นโดยประมาณ  44  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  22,635  ไร่

1.4 ภูมิประเทศ

สภาพพื้นที่ตำบลปากปวน  เป็นที่ราบมีเนินเขาเตี้ยๆสลับกันไป ส่วนที่เป็นพื้นที่ราบจะเป็นที่ตั้งชุมชนและพื้นที่เกษตรกรรม  มีน้ำไหลผ่าน จำนวน 2 สาย  คือแม่น้ำเลยและลำน้ำปวน  ระดับความสูงโดยทั่วไปของพื้นที่จะสูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 200-300 เมตร โดยเฉลี่ยตำบลปากปวน สูงจากระดับน้ำทะเล 250 เมตร

1.5 เขตการปกครอง

            เทศบาลตำบลปากปวน  มีอาณาเขตคลอบคลุ่มพื้นที่ทั้งหมด  12  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่ 1 บ้านปากปวน       หมู่ที่ 2 บ้านบุ่งตาข่าย       หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง      หมู่ที่ 4 บ้านวังเดื่อ

หมู่ที่ 5 บ้านป่าเป้า           หมู่ที่ 6 บ้านกกเกลือ         หมู่ที่ 7 บ้านท่าทิศเฮือง     หมู่ที่ 8 บ้านปากปวน

หมู่ที่ 9 บ้านกุดโงง้          หมู่ที่ 10 บ้านปากปวน      หมู่ที่ 11 บ้านปากปวน      หมู่ที่ 12 บ้านป่าเป้า

1.6 จำนวนประชากร

            เทศบาลตำปากปวน มีประชากรทั้งสิ้น    7,999         คน  แยกเป็นชาย    3,945     คน    หญิง    4,054         คน  จำนวนครัวเรือน      2,601    หลังคาเรือน

            หมายเหตุ : ข้อมูล สำนักบริหารงานทะเบียน อำเภอวังสะพุง  ณ เดือนพฤษภาคม  2559

 

            2. สภาพทางเศรษฐกิจ

            2.1  อาชีพ 
                     ประชากรในเขตพื้นที่ตำบลปากปวน อาชีพหลักประกอบอาชีพเกษตรกรรม  อาชีพรองจะมีการอพยพแรงงานไปหางานทำในเมืองหลังฤดูเก็บเกี่ยว
            2.2  หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล

–  ปั๊มน้ำมันและก๊าช                          10          แห่ง

–  โรงงานอุตสาหกรรม                      1          แห่ง

–  โรงสี                                                        14         แห่ง

–  ร้านขายของชำ                              74         แห่ง

–  ร้านบริการซ่อมเครื่องยนต์               10         แห่ง

–  บ้านเช่า                                        21         แห่ง

–  สถานบริการ (ร้านเสริมสวย)            5          แห่ง

–  โรงแรม                                        4          แห่ง

–  ร้านวัสดุก่อสร้าง                            8          แห่ง

–  ร้านขายรถยนต์/จักรยานยนต์            3          แห่ง

2.3 สภาพทางสังคม
  1. การศึกษา

–  โรงเรียนประถมศึกษา                     4          แห่ง

–  โรงเรียนมัธยมศึกษา                       1          แห่ง

–  วิทยาลัยการอาชีพวังสะพุง               1          แห่ง

  1. สถาบันและองค์กรทางศาสนา

–  วัด/สำนักสงฆ์        จำนวน  14  แห่ง

  1. การสาธารณสุข

–  สถานีอนามัยประจำตำบล/หมูบ้าน    1          แห่ง

–  อัตราการมีและการใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

  1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

                  –  สถานีตำรวจชุมชน                         1          แห่ง

2.4 การบริการพื้นฐาน

การคมนาคม

ตำบลปากปวน  มีเส้นทางได้แก่ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 ติดต่อกับอำเภอวังสะพุง และอำเภอเมืองเลย  จังหวัดเลย  ในการกำหนดระบบถนนภายในชุมชน  มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดแบ่งประเภทและหน้าที่การใช้สอยและการให้บริการ  โดยจัดระบบถนนเชื่อมโยงเครือข่ายในระดับอำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน  ทั้งนี้เพื่อความสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยในการติดต่อ

การคมนาคมติดต่อกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอใกล้เคียง (ระดับอำเภอ)

—  ทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 201 มีเขตทาง 30.00 เมตร ผิวจราจร 24.00 เมตร  มี 4 ช่องจราจร  เชื่อมกับอำเภอวังสะพุงและอำเภอเมืองเลย

การคมนาคมติดต่อกับตำบลใกล้เคียง (ระดับตำบล) มีเส้นทางหลัก คือ

ถนนประเภท ก ขนาดเขตทาง 16 เมตร

—  ถนนเดิมขยาย สาย ก 1 เป็นถนนโยธา หมายเลข ลย 2010

บ้านปากปวน – บ้านทรายขาว ตำบลทรายขาว

— ถนนเดิมสาย ก 2 เป็นถนนโยธา สายบ้านท่าทิศเฮือง – บ้านลุ่ม ตำบลผาน้อย

ถนนประเภท ข ขนาดเขตทาง 12 เมตร

— ถนนขยายสาย ข 2 เป็นถนนจากบ้านปากปวน ไปบ้านวังเดื่อ และเชื่อมกับบ้านกุดโง้ง

ถนนประเภท ค ขนาดเขตทาง 4 – 6 เมตร

— ถนนเดิมขยาย สาย ค 1 เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านป่าเป้า

— ถนนเดิมขยาย สาย ค 1 เป็นถนนเชื่อมระหว่างบ้านปากปวน-บ้านกุดโง้ง

แนวคิดในการกำหนดกรอบการพัฒนาด้านระบบคมนาคม  ต้องการที่จะให้ชุมชนมีการเชื่อมโยงของแต่ละชุมชนที่สมบูรณ์ รวมทั้งการเสนอแนะการพัฒนาระบบการคมนาคม ให้เป็นโครงข่ายที่เป็นระบบ  แต่การนำข้อเสนอแนะไปปฏิบัติย่อมขึ้นอยู่กับศักยภาพและงบประมาณของเทศบาลตำบลเป็นสำคัญ

การโทรคมนาคม

  • สถานีโทรคมนาคมอื่นๆ 1          แห่ง

การไฟฟ้า

ตำบลปากปวน  มีไฟฟ้าใช้เต็มพื้นที่ อาจมีบางครัวเรือนที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง เพราะมีการ

ก่อสร้างขึ้นใหม่

— ครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้                          2,601     ครัวเรือน

แหล่งน้ำตามธรรมชาติ

–  มีแม่น้ำที่ไหลผ่าน  จำนวน  2  สาย  ได้แก่   แม่น้ำเลยและแม่น้ำปวน

–  ห้วย                           จำนวน  6  สาย  ได้แก่   ห้วยปวน ม.1,ห้วยท่าเดื่อ ม. 5,ห้วยนิ้วใหญ่ ม.12 ,

ห้วยบุ่งแหน ม. 7 , ห้วยอีเลิศ ม. 6,ห้วยร่องลึก ม.1,

– หนอง                         จำนวน  3  สาย  ได้แก่   หนองหมากด้วง ม.3,หนองปลาซิว ม. 11,

หนองปลาจ่าน ม. 4

– คลอง                          จำนวน  3  สาย  ได้แก่   คลองบุ่งแหน ม.7,คลองโป่งอีแก้ว ม.6,

คลองห้วยอีเลิศ ม.6,

– กุด                             จำนวน  5  แห่ง  ได้แก่  กุดโง้ง ม. 9,กุดดินจี่ ม.4,กุดท่าเดื่อ ม. 5,

กุดเลยลัด ม.9,กุดนิ้วน้อย ม.8,

– บุ่ง                              จำนวน  7  แห่ง  ได้แก่   บุ่งแหน ม.7,บุ่งแข้ขบ ม.4 ,บุ่งตาข่าย ม. 2,

บุ่งหาดใหญ่ ม.2,บุ่งเลิงน้ำบุ้น ม.9,บุ่งย่างชิ้น ม.6,

บุ่งก้านเหลือง ม.4

แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

–  ฝาย                                           20      แห่ง

–  บ่อบาดาล                                       32      แห่ง

–  บ่อน้ำตื้น                                                    12      แห่ง

–  ระบบประปา                                   14      แห่ง

–  สระน้ำ                                               19         แห่ง

้อมูลอื่นๆ

ทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ ประกอบด้วย

– ภูน้อย ม. 1 มีเนื้อที่ 56 ไร่

– ป่าช้าดงเชียงไทย ม.9 มีเนื้อที่ 40 ไร่

– ป่าช้าท่าทิศเฮือง ม. 7 มีเนื้อที่ 8 ไร่ 2 งาน 5 ตร.ว.

– ดงบ่อเหล็ก ม.6 มีเนื้อที่  118 ไร่

– ป่าช้ากกเกลือ ม.6 มีเนื้อที่ 4 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา

– ป่าช้าป่าเป้า ม. 5 มีเนื้อที่ 6 ไร่

– ป่าช้าเลิงกงเกวียน,บุ่งดินจี่ ม. 4 มีเนื้อที่ 100 ไร่

– โคกสร้างทราย ม. 3มีเนื้อที่ 320 ไร่

 

มวลชนจัดตั้ง

– ลูกเสือชาวบ้าน                         700       คน

– ไทยอาสาป้องกันชาติ                 500       คน

– กองทุนเพื่อความมั่นคงของชาติ   250       คน

– กรรมการพัฒนาสตรีหมู่บ้าน                   270       คน

– อาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐาน    150       คน

– อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน           165       คน

– กรรมการพัฒนาสตรีตำบล                        45       คน

ศักยภาพในตำบล

(1) จำนวนบุคลากร  จำนวน                      64         คน

– สำนักปลัด                                       44         คน

– กองคลัง                                          13         คน

– กองช่าง                                           7          คน

 

(2) ระดับการศึกษา

– ประถมศึกษา                                    15         คน

– มัธยมศึกษา/อาชีวศึกษา                     15         คน

– ปริญญาตรี                                       34        คน

(3)รายได้ของเทศบาลตำบล

ประมาณการรายรับของเทศบาลตำบล  ปี  พ.ศ.  2559

–  ประมาณการรายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2557           จำนวน          28,364,165    บาท

แยกเป็น

–  รายได้ที่เทศบาลตำบลจัดเก็บเองและ                  จำนวน              18,118,018    บาท

รายได้ที่ส่วนราชการต่างๆ  จัดเก็บให้

–  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล                                    จำนวน             10,246,147    บาท

 

            3.2.  ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่

                   ศักยภาพของชุมชนและพื้นที่ในเขตตำบลปากปวน มีดังนี้

3.2.1 การรวมกลุ่มของประชาชน

3.2.1.1  กลุ่มอาชีพ                                    จำนวน        12      กลุ่ม

3.2.1.2   กลุ่มออมทรัพย์                            จำนวน        9        กลุ่ม

                3.2.2 จุดเด่นของพื้นที่

                             ตำบลปากปวน มีส่วนรุกขชาติ 100 ปี กรมป่าไม้ เป็นแหล่งท่องเที่ยว ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับพันธ์ไม้ต่างๆ เหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญประจำตำบล ประกอบกับมีพื้นที่ติดแม่น้ำเลย ที่เหมาะที่จะดำเนินการให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงพานิชย์ เช่น ล่องแพ จากต้นปากลำน้ำปวน – บ้านวังเดื่อ เป็นต้น  อีกทั้งมีแหล่งแร่เหล็กที่ น่าศึกษาเรียนรู้เชิงนิเวศ ในอนาคต