ส่วนที่  3
ผลการพัฒนาของเทศบาลในปีที่ผ่านมา
 
การประเมินโครงการ  หมายถึง  การเปรียบเทียบผลงานที่เกิดขึ้นจริงกับผลที่คาดว่าจะได้รับ  ซึ่งระยะเวลาในการประเมินโครงการจะทำ  2  ระยะ  คือ ระยะที่หนึ่งคือการประเมินโครงการในขณะที่โครงการกำลังดำเนินการอยู่  และระยะที่สอง คือ  การประเมินผลโครงการเมื่อเสร็จสิ้นโครงการแล้ว
การพิจารณาผลการพัฒนาของเทศบาลในปีที่ผ่านมา จะทำการประเมินเป็น  2 แบบ ได้แก่ การประเมินประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ และการประเมินประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
  1. การประเมินประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ
การประเมินประสิทธิผลของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ  มีลักษณะเป็นการประเมินผลสำเร็จของยุทธศาสตร์วางแนวทางและโครงการต่างๆ  แต่ละด้านไว้  ว่ามีความสอดคล้องกับสภาพปัญหาหรือไม่  และสามารถตอบสองความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ  หรือมากน้อยเพียงไร  การประเมินในลักษณะนี้ไม่สามารถทำเป็นตัวเลขได้ มักจะใช้ความรู้สึกนึกคิดเป็นเกณฑ์  ซึ่งสามารถจำแนก รายละเอียดตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ได้ดังนี้
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการโครงสร้างพื้นฐาน และเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน  สามารถดำเนินได้  51 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น   7,825,488  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนส่วนใหญ่ ได้รับความสะดวกสบายในการสัญจรไปมาระหว่างหมู่บ้าน /ตำบลมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังไม่ก่อให้เกิดโรคระบาดในหมู่บ้านชุมชนได้อีกด้วย
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา คน สังคม คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน  สามารถดำเนินได้  6 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  206,000  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนส่วนใหญ่สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ  ซึ่งทำให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว  ลดปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงาน  และการประกอบอาชีพที่ไม่สุจริตได้  ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
3.ยุทธศาสตร์การพัฒนา การเมือง  การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน สามารถดำเนินได้  3 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  65,000  บาท
ผลการประเมิน พนักงานส่วนตำบลและประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้    ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการกีฬา
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน สามารถดำเนินได้  2 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น 320,000  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ  ซึ่งทำให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว  และมีการออกกำลังกายในหมู่เยาวชน ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนา การศึกษา  ศาสนา ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น และภูมปัญญาท้องถิ่น
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน  สามารถดำเนินได้  2 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  160,000  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่น ที่เทศบาลตำบลปากปวนจัดขึ้น  ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน สามารถดำเนินได้  3 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  180,000  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถได้เข้าร่วมในกิจกรรมและมีความเข้าใจในการอนุรักษ์ป่าไม้ และนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากขึ้น   ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
ผลการพัฒนา ในปีที่ผ่านมาเทศบาลตำบลปากปวน  สามารถดำเนินได้  2 โครงการ  ใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น  300,000  บาท
ผลการประเมิน ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่สามารถนำวิชาความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพ  ซึ่งทำให้มีรายได้เสริมให้กับครอบครัว  ถือว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
  1. การประเมินผลการนำแผนประจำปีไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ
                 การประเมินลักษณะนี้เป็นการประเมินแผนประจำปีที่สามารถวัดค่าออกมาได้แน่นอน  ลักษณะของตัวเลข  สามารถเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวเลขได้  ตามรายละเอียดในตางรางหน้าต่อไป