ส่วนที่ 5
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา ในช่วงสามปี
(พ.ศ.2560 – 2562)
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในช่วงสามปี  ระหว่างปี  พ.ศ. 2560 – 2562  ของเทศบาลตำบลปากปวน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลปากปวน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลตำบลปากปวน  มี  7  ยุทธศาสตร์
 1. แนวทาง ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานและ
                         เทคโนโลยีสารสนเทศ
            วัตถุประสงค์
 1. การปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน  รวมทั้งพัฒนาถนนไปสู่พื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาด
 2. การปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรให้เอื้ออำนวยต่อการเกษตร  โดยไม่พึ่งพาน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว
 3. มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน/ครัวเรือน ทั้งการจัดให้มีไฟฟ้าสว่างในเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. เส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายวังสะพุง – อุดรธานี และสายวังสะพุง – ขอนแก่น เป็นเส้นทางรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาระหว่างเมือง
แนวทางการพัฒนา
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
 2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
 3. ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง
 4. จัดทำและพัฒนาผังเมืองของเทศบาลตำบล
 5. ติดตั้ง ซ่อมแซมป้ายและสัญญาณไฟจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
                       ชุมชน
            วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับรัฐสวัสดิการให้ทั่วถึง
 2. เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
 1. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหมู่บ้านในเขต ทต.ปากปวน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน การเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
            วัตถุประสงค์
 1. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและการตราข้อบัญญัติเทศบาลตำบล
 2. ส่งเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องค์กรทางศาสนา  โรงเรียน  ชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 3. มีผู้บริหารจัดการที่ดี มีความสารถมุ่งปฏิบัติงานเพื่อชุมชนและสังคมถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ข้อราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  บริหารจัดการด้วยความคุ้มค่า  ลดขั้นตอนการทำงาน  ให้สั้น เข้าใจง่ายขึ้น เร็วขึ้น  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานและกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
 2. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อปท.
 3. การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
            วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลประจำปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลพริกสด   เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงานดังกล่าว
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของ อปท.เพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            วัตถุประสงค์
มุ่งเน้นเรื่องประชาคมให้กลุ่มชนทุกหมู่เหล่า  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน  การกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยอาศัยความรู้  ภูมิปัญญาชุมชนในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ
 1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนจารีต ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                              สิ่งแวดล้อมอย่าง
            วัตถุประสงค์
 1. ด้านทรัพยากรดิน/ป่าไม้/แหล่งน้ำ จะมุ่งเน้นในการใช้อย่างยั่งยืนและปราศจากมลพิษ  โดยลดการบุกรุกทำลายป่า
 2. มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
 4. พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
 5. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 6. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่  7  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
            วัตถุประสงค์
 1. การพัฒนา จะพัฒนาแบบพึงพาตนเอง พออยู่พอกิน  ตามแนวพระราชดำริ  เปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกและการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ  และมีพืชชนิดอื่นสำรอง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในการดำรงชีพตลอดปี  โดยไม่พึ่งพาพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่อย่างเดียว  รวมทั้งส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสร้างเสริมรายได้ไม่ต้องถิ่นท้องถิ่นไปทำงานที่อื่น
แนวทางการพัฒนา
 1. การจัดทำแผนแม่บทชุมชน
 2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน