บทที่   4
สรุป วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา
ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  ปี
วิสัยทัศน์การพัฒนาเทศบาลปากปวน
เทศบาลปากปวน ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น  โดยกำหนดวิสัยทัศน์ของตำบลให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 10 แผนพัฒนาจังหวัดภายใต้การบริหารงานของยุทธศาสตร์จังหวัดแบบบูรณาการ แผนพัฒนาอำเภอ และสอดคล้องกับภาพปัญหาอุปสรรคในเขตเทศบาล ซึ่งทำให้ความชัดเจนในการกำหนดวิสัยทัศน์และการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ของตำบลมากยิ่งขึ้น  และทั้งนี้เพื่อให้ทราบถึงภาพรวมการพัฒนาของเทศบาลในอนาคต  และสามารถนำมาตรวจสอบแผนพัฒนาสามปีว่ามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการพัฒนาของเทศบาลเพียงใดหรือมีจุดมุงหมาย  และจุดเน้นไปในทิศทางใด  ซึ่งวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลปากปวน  มีดังนี้
“เมืองสวยงาม  เศรษฐกิจดี  ชีวิตปลอดภัย ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนายั่งยืน”
พันธกิจ
 1. จัดให้มีและบำรุงรักษาการจราจรทางบก
 2. จัดให้มีการอบรมบุคลากร พนักงานเทศบาล  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น
 3. บำรุงและส่งเสริมการศึกษา
 4. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน
 5. บำรุงและปรับปรุงภูมิทัศน์ บ้านเรือน  สถานที่ราชการ
 6. กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล น้ำเสีย
จุกมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
 1. การคมนาคมสะดวกรวดเร็ว
 2. บุคลากรมีความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่
 3. ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
 4. ประชาชนมีสภาพความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย
 5. ประชาชนมีอาชีพและรายได้พอเพียง
 6. สภาพแวดล้อมปราศจากมลพิษ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลปากปวน
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาเทศบาลปากปวน  มี  7  ยุทธศาสตร์
26  แนวทาง  ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาด้านพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  โครงสร้างพื้นฐานและ
                         เทคโนโลยีสารสนเทศ
            วัตถุประสงค์
 1. การปรับปรุงถนนสายหลักและสายรองที่เชื่อมต่อระหว่างตำบล หมู่บ้าน  รวมทั้งพัฒนาถนนไปสู่พื้นที่การเกษตรให้ครอบคลุมพื้นที่ที่เอื้อประโยชน์ต่อการขนส่งผลผลิตไปสู่ตลาด
 2. การปรับปรุงแหล่งน้ำ เพื่อการเกษตรให้เอื้ออำนวยต่อการเกษตร  โดยไม่พึ่งพาน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว
 3. มีการขยายเขตไฟฟ้าให้ครอบคลุมทุกชุมชน/ครัวเรือน ทั้งการจัดให้มีไฟฟ้าสว่างในเขตชุมชนเพื่ออำนวยความสะดวกและปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 4. เส้นทางสายหลักเป็นเส้นทางหลวงแผ่นดิน สายวังสะพุง – อุดรธานี และสายวังสะพุง – ขอนแก่น เป็นเส้นทางรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยวรวมทั้งการส่งเสริมการศึกษาระหว่างเมือง
แนวทางการพัฒนา
 1. ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน สะพาน ท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ให้ได้มาตรฐาน เพียงพอและทั่วถึง
 2. ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการ
 3. ติดตั้ง ซ่อมแซมไฟฟ้าสว่างในหมู่บ้านให้เพียงพอและทั่วถึง
 4. จัดทำและพัฒนาผังเมืองของเทศบาล
 5. ติดตั้ง ซ่อมแซมป้ายและสัญญาณไฟจราจร
ยุทธศาสตร์ที่ 2  การพัฒนาด้านคน สังคม คุณภาพ เศรษฐกิจพอเพียง และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ
                       ชุมชน
            วัตถุประสงค์
 1. เพื่อพัฒนาและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ได้รับรัฐสวัสดิการให้ทั่วถึง
 2. เพื่อให้ประชาชนอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
แนวทางการพัฒนา
 1. สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา คนพิการและผู้ด้อยโอกาส
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันโรคติดต่อ
 3. การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม
 4. การเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของหมู่บ้านในเขต อบต.ปากปวน
ยุทธศาสตร์ที่ 3  การพัฒนาด้าน การเมือง  การบริหารจัดการที่ดีและการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
            วัตถุประสงค์
 1. รณรงค์ส่งเสริมให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับเรื่องการเมืองในระบอบประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  ตลอดจนการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นและการตราข้อบัญญัติเทศบาล
 2. ส่งเสริมการมีบทบาทของครอบครัว องค์กรทางศาสนา  โรงเรียน  ชุมชน  องค์กรพัฒนาเอกชน อาสาสมัครและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
 3. มีผู้บริหารจัดการที่ดี มีความสารถมุ่งปฏิบัติงานเพื่อชุมชนและสังคมถูกต้องตามทำนองคลองธรรม ข้อราชการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพมุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  บริหารจัดการด้วยความคุ้มค่า  ลดขั้นตอนการทำงาน  ให้สั้น เข้าใจง่ายขึ้น เร็วขึ้น  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงานและกระจายอำนาจในการตัดสินใจ
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ
 2. การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานของ อปท.
 3. การพัฒนาบุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 4. การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่  4  การพัฒนาด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว
            วัตถุประสงค์
 1. ส่งเสริมการจัดงานเทศกาลประจำปี  โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานเทศกาลพริกสด   เพื่อส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยวและเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่นำผลผลิตทางการเกษตรมาจำหน่ายในงานดังกล่าว
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา
 2. ส่งเสริมการจัดเทศกาลและงานประเพณีที่สำคัญของ อปท.เพื่อการท่องเที่ยว
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาด้านการศึกษา  ขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่น
            วัตถุประสงค์
 1. มุ่งเน้นเรื่องประชาคมให้กลุ่มชนทุกหมู่เหล่า มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาของชุมชน  การกำหนดแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง  โดยอาศัยความรู้  ภูมิปัญญาชุมชนในการดำเนินงาน
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ระดับปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อุดมศึกษา และ
การศึกษานอกระบบ
 1. ส่งเสริมพระพุทธศาสนา
 2. ส่งเสริมและสนับสนุนจารีต ประเพณีท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาการป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
                              สิ่งแวดล้อมอย่าง
            วัตถุประสงค์
 1. ด้านทรัพยากรดิน/ป่าไม้/แหล่งน้ำ จะมุ่งเน้นในการใช้อย่างยั่งยืนและปราศจากมลพิษ  โดยลดการบุกรุกทำลายป่า
 2. มีการฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน อันเป็นภูมิปัญญาของชุมชน  รวมทั้งแนวทางแก้ไขปัญหาของชุมชน
แนวทางการพัฒนา
 1. ส่งเสริมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 2. ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 3. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่างๆ
 4. พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะประโยชน์
 5. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
 6. การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค
ยุทธศาสตร์ที่  6  การพัฒนาเศรษฐกิจ อาชีพและรายได้
            วัตถุประสงค์
 1. การพัฒนา จะพัฒนาแบบพึงพาตนเอง พออยู่พอกิน  ตามแนวพระราชดำริ  เปลี่ยนแนวคิดในการเพาะปลูกและการเกษตรแบบปลูกพืชเชิงเดี่ยว  เป็นการปลูกพืชแบบผสมผสาน  เพื่อแก้ไขปัญหาผลผลิตตกต่ำ  และมีพืชชนิดอื่นสำรอง  เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ในการดำรงชีพตลอดปี  โดยไม่พึ่งพาพืชชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่อย่างเดียว  รวมทั้งส่งเสริมโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์  เพื่อให้ประชาชนมีอาชีพสร้างเสริมรายได้ไม่ต้องถิ่นท้องถิ่นไปทำงานที่อื่น
แนวทางการพัฒนา
 1. การจัดทำแผนแม่บทชุมชน
 2. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชน
            ประเด็นหลักในการพัฒนา
            ประเด็นหลักการพัฒนาเป็นส่วนสำคัญของการจัดทำแผนพัฒนาเพราะเมื่อจัดเก็บข้อมูลเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ก็จะนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์  เพื่อหาประเด็นหลักการพัฒนา ทั้งนี้ได้กำหนดประเด็นหลักการพัฒนาของเทศบาลไว้ 4 ประเด็นคือ
 1. ประเด็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนา
 2. ประเด็นความต้องการของราษฎรเพื่อการพัฒนา
 3. นโยบายระดับต่างๆ  ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
 • ศักยภาพหรือลักษณะความได้เปรียบในแง่การพัฒนาเพื่อจะนำมาส่งเสริมการพัฒนา
สำหรับประเด็นหลักของปัญหา  และความต้องการของราษฎรเพื่อการพัฒนา  ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุด  ที่จะนำมาวิเคราะห์ในการกำหนดประเด็นหลักของการพัฒนา  การจัดเก็บข้อมูลของปัญหาและความต้องการนั้น  เทศบาลได้ประสานขอความร่วมมือไปยังกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  สมาชิกเทศบาล  หน่วยงานราชการในเขตเทศบาล  และกลุ่มอาชีพต่างๆ
ร่วมประชาคม  ช่วยสำรวจ  ตรวจสอบปัญหาความเดือดร้อน  หรือความต้องการของราษฎรในท้องถิ่น  เพื่อที่จะแก้ไขปัญหา  หรือสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อย่างตรงจุด
 1. ประเด็นหลักการพัฒนาจากปัญหา
ประเด็นหลักการพัฒนา  เป็นลักษณะของปัญหาความต้องการ นโยบาย  และศักยภาพ
ของเทศบาล ที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน  โดยกำหนดแนวทางในการแก้ไขให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาของเทศบาล  ซึ่งได้กำหนดประเด็นหลักการพัฒนา  พร้อมทั้งจัดลำดับความสำคัญไว้แต่ละด้านการพัฒนา  ดังนี้
 • ปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน ตำบล  ชำรุดไม่สามารถใช้สัญจรได้ตลอดทั้งปี
 • ขาดแคลนแหล่งน้ำในการอุปโภค บริโภค  และน้ำใช้ในการเกษตร
 • ประสบปัญหาน้ำท่วมขังพื้นที่การเกษตร
  • ปัญหาด้านเศรษฐกิจ
 • ผลผลิตทางการเกษตรราคาตกต่ำ
 • ราษฎรว่างงานนอกฤดูกาล จึงต้องอพยพไปหาแหล่งงาน
 • เกษตรกรมีหนี้สิน
 • ขาดเงินทุน อุปกรณ์  เครื่องมือ  เครื่องใช้  ในการประกอบอาชีพ
 • ขาดความรู้ ความเข้าใจ  และปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการผลิตในการป้องกันศัตรูพืช  และโรคระบาดสัตว์
 • ดินไม่มีคุณภาพในการผลิต
 • ไม่สถานที่รวมผลผลิตในการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตร หัตกรรม
 • ราษฎรไม่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ และการรวมกลุ่มของราษฎร  เพื่อการประกอบอาชีพตามความเหมาะสมในท้องถิ่น
  • ปัญหาด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนา  วัฒนธรรม  สาธารณสุข
 • การแพร่ระบาดของยาเสพติดและโรคติดต่อ
 • เด็ก เยาวชน  สตรี  คนชรา  และผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับการสงเคราะห์
 • ไม่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ไม่มีสถานที่ออกกำลังกายและอุปกรณ์การแข่งขันกีฬา
 • การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 • การบริโภคอาหารไม่ถูกสุขลักษณะ
 • การส่งเสริมกิจกรรมด้านการศึกษา
 • การส่งเสริมศาสนาศิลปวัฒธรรม ประเพณีท้องถิ่น
 • ขาดแหล่งศึกษาและสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
  • ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
 • ราษฎรประสบปัญหาขยะมูลฝอย และน้ำเสียภายในชุมชน
 • แม่น้ำลำคลองตื้นเขิน
 • เกิดไฟป่าในฤดูแล้ง
 • ขาดการใช้ที่ดินให้เหมาะสมกับศักยภาพ
  • ปัญหาด้านการเมือง – การบริหาร
 • เพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหาร
 • ขาดการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบและไม่โปร่งใส
 • เครื่องมือ เครื่องใช้  และสถานที่ปฏิบัติงานไม่เหมาะสมและชำรุดทรุดโทรม
 • ประชาชนขาดความรู้ความเข้าใจในวิถีชีวิตตามระบอบประชาธิปไตย
 1. ประเด็นหลักการพัฒนาจากความต้องการของประชาชน
  • ความต้องการด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • ก่อสร้าง ปรับปรุง  เส้นทางคมนาคมภายในหมู่บ้าน  ตำบล  ให้สัญจรได้ตลอดปี
 • ก่อสร้าง ปรับปรุง  จัดหาแหล่งน้ำสะอาดเพื่อใช้ในการอุปโภค – บริโภค  และ
แหล่งน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร
 • ขุดลอกแหล่งน้ำ ทางระบายน้ำ  คลองน้ำ  เพื่อเป็นการระบายน้ำและป้องกันน้ำ
ท่วมขัง  ภายในหมู่บ้าน
 • ขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร
  • ความต้องการด้านเศรษฐกิจ
(1)   ส่งเสริม  สนับสนุน   ให้ราษฎรมีรายได้เสริม
 • ส่งเสริม สนับสนุน  และจัดหาอุปกรณ์  ทุน  เครื่องมือ-เครื่องใช้ให้แก่กลุ่มอาชีพ
ในชุมชน
 • ส่งเสริมกิจกรรมที่เป็นการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร
 • จัดหา ก่อสร้าง  ร้านค้าชุมชน  เพื่อเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
 • ปรับปรุง ก่อสร้าง  สถานที่ท่องเที่ยว   สถานที่พักผ่อนประจำตำบล
 • ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีและอุปกรณ์ การผลิตต่างๆให้แก่ราษฎร
2.3  ความต้องการด้านสังคม  การศึกษา  ศาสนาวัฒนธรรม   และสาธารณสุข
 • มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 • ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเข้มงวดกับบุคคล ที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพ
ติดจนถึงที่สุด
 • ให้มีการฟื้นฟู รักษา สนับสนุน  เอกลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป
 • ให้มีศูนย์การกระจายข่าว ประชาสัมพันธ์  ให้แก่ราษฎร
 • ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาความสงบเรียบ
ร้อยของชุมชน  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สิน
 • จัดหา ก่อสร้าง  สถานที่  และอุปกรณ์การกีฬาให้แก่ชุมชน
 • ส่งเสริมรณรงค์ให้มีการออกกำลังกาย และป้องกันรณรงค์โรคติดต่อ
 • ส่งเสริมกิจกรรมทางศาสนา สืบทอดศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
 • (9)    ขุดลอกแหล่งน้ำธรรมชาติ
(10)  กำจัดขยะมูลฝอยและฝุ่นละออง  ที่ถูกวิธีเพื่อลดมลภาวะเป็นพิษ
(11)  การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินที่เหมาะสมและสอดคล้องกับศักยภาพ
(12)  รณรงค์ป้องกันไฟป่า
2.5  ความต้องการด้านการเมือง-การบริหาร
 • ให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรทุกฝ่ายขององค์กร
 • จัดหา ปรับปรุง  ก่อสร้างสถานที่ปฏิบัติงาน   รวมตลอดถึงอาคารสถานที่  พร้อม
อุปกรณ์เครื่องมือ-เครื่องใช้ให้ทันสมัยและสวยงาม  มั่นคงแข็งแรง
 1. นโยบายระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาได้แก่ นโยบายการพัฒนาจังหวัด  นโยบายการพัฒนาอำเภอ  และนโยบายการพัฒนาของผู้บริหาร
 
3.1  การพัฒนาตามนโยบายของรัฐ
เน้นการแก้ปัญหาตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล  3  ด้าน  คือ การแก้ไขปัญหาความยากจน  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ผลจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของจังหวัดเลย  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัด จังหวัดเลย  จึงกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด  4  ประเด็น  ดังนี้
 1. ยุทธศาสตร์การฟื้นฟูระบบนิเวศน์
 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอุตสาหกรรม
 3. ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว
 4. ยุทธศาสตร์การค้าชายแดน
3.2   นโยบายการพัฒนาอำเภอได้กำหนดแนวทางการการพัฒนาตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
นโยบายการพัฒนาของผู้บริหารเทศบาลปากปวน
 1. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 2. การอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ
 3. ส่งเสริมเกษตรกรในการประกอบอาชีพ
 4. จัดให้มีและสนับสนุนแหล่งท่องเที่ยว
 5. จัดให้มีการคมนาคมที่สะดวก
 6. ให้มีและบำรุงรักษารางระบายน้ำ
 7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 8. จัดให้มีแหล่งน้ำอุปโภค-บริโภค
 9. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 10. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 1. ประเด็นหลักการพัฒนาจากศักยภาพ
  • ศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 • มีระบบการคมนาคมที่ติดต่อเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่อย่างทั่วถึง
 • มีระบบกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการอุปโภค-บริโภค และใช้ในการเกษตร
 • ขยายเขตไฟฟ้า
 • มีการส่งเสริม สนับสนุนในการประกอบอาชีพด้านการเกษตร ที่มีความสำคัญทาง
เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ราษฎร
 • มีการส่งเสริม การปลูกยางพารา
 • ส่งเสริมผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 • ส่งเสริมการผลิตพืชปลอดสารพิษ
  • ศักยภาพด้านสังคม
 • มีการส่งเสริม สนับสนุนกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
และโรคติดต่อ
(2)  มีการส่งเสริม  สนับสนุนการอนุรักษ์  ฟื้นฟู  ขนบธรรมเนียม  วัฒนธรรมประเพณี
โดยราษฎรเข้ามามีส่วนร่วม
 • ศักยภาพด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
(1)  มีการประชาสัมพันธ์  และสร้างจิตสำนึกให้แก่ราษฎรในท้องถิ่นช่วยกันดูแลรักษา
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ  การป้องกันไฟป่า
(2)  มีการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
 • ศักยภาพด้านการเมือง-การบริหาร
 • มีการปรับปรุงการบริหาร ให้มีประสิทธิภาพโดยนำวิทยาการสมัยใหม่มาใช้
 • มีการฝึกอบรม สัมมนา  บุคลากรทุกฝ่าย  เพื่อเพิ่มพูนทักษะและการบริหารงาน
###########################