Logo02

 

 

 

 

เทศบาลตำบลปากปวน เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประเภทเทศบาลตำบล มีพื้นที่ครอบคลุมตำบลปากปวนทั้งตำบล
ตำบลในเขตอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายในเขตเทศบาลฯ เป็นที่ตั้งของหน่วยงานการบริหาร สถานศึกษา สถานพยาบาล
และสาธารณสุข
ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ปากปวน เมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๓๙ และได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลตำบลปากปวน
เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ เป็นตำบลที่ตั้งอยู่ในเขตการปกครอง ของอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย มีจำนวนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ได้แก่
 • หมู่ที่ ๑  บ้านปากปวน
 • หมู่ที่ ๒  บ้านบุ่งตาข่าย
 • หมู่ที่ ๓  บ้านโนนสว่าง
 • หมู่ที่ ๔  บ้านวังเดื่อ
 • หมู่ที่ ๕  บ้านป่าเป้า
 • หมู่ที่ ๖  บ้านกกเกลือ
 • หมู่ที่ ๗  บ้านท่าทิศเฮือง
 • หมู่ที่ ๘  บ้านปากปวน
 • หมู่ที่ ๙  บ้านกุดโง้ง
 • หมู่ที่ ๑๐  บ้านปากปวน
 • หมู่ที่ ๑๑  บ้านปากปวน
 • หมู่ที่ ๑๒  บ้านป่าเป้า