ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2558

Posted by:

วันที่ 15 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00 . นายจรูญ บุญสาร ประธานสภาเทศบาลตำบลปากปวน พร้อมคณะผู้บริหาร,สมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากปวน ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ..2558เพื่อพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ .. 2559

ห้องประชุมเทศบาลตำบลปากปวน

0

Add a Comment