เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

Posted by:

22/04/2558 เวลา 09.30 . ประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2/2558 ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลปากปวน อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เรื่อง เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม และพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ .. 2558

0

Add a Comment